Joernaal Voorblad 2021? Cover 2021?

Soos almal weet is die voorblad van ons jaarlikse joernaal die belangrikste blad van die uitgawe. Dus wil ek elke teler uitnooi om vir my foto’s in te stuur wat ons moontlik op die voorblad kan gebruik. Ons wil nie foto’s van diere met halters hê nie, maar wel foto’s waar diere in hulle natuurlike omstandighede. Dit beteken dat diere wat in die veld is soos ‘n bul en koei, koeie met kalwers ens. ingestuur kan word. Ons wil dan ook die foto’s wat ingestuur word kan gebruik vir ander promosie werk soos, pamflette, agtergrond van artikels op baniere, webtuiste ens. Die stuur van die foto’s word nie tot die 2021 joernaal beperk nie, maar u word aangemoedig om deur die jaar foto’s in te stuur wat u beskikbaar stel vir ons om te gebruik.

Ek hoop en vertrou om baie foto’s te ontvang.

Groete

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Journal cover 2021 ???

As everyone knows, the cover of our annual journal is the most important page of the issue. I would like to invite every breeder to send me photos that we could possibly use on the cover. We do not want photos of animals with halter, but photos of animals in their natural conditions. This means that animals that are in the field such as a bull and cow, cows with calves etc. can be submitted. We also want to be able to use these photos that are submitted for other promotional work such as, pamphlets, background of articles on banners, website etc. Sending the photos is not limited to the 2021 journal, but you are encouraged to submit photos throughout the year that you make available for us to use.

I hope and trust to receive many photos.

Regards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *